Vedtekter for Svea Skilag

Lov for Svea skilag, stiftet 08. april 1972.


§ 1. FORMÅL

Svea Skilag har som formål å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF).


Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idretten skal basere seg på egenutvikling samt være lystbetont i et rusfritt miljø. I tillegg skal Svea Skilag fremme friluftslivets gleder.


Svea Skilag skal være et skilag med målsetting om å være et godt tilbud for barn og ungdom på Hadeland som ønsker et godt sportslig og sosialt tilbud.


§ 2. ORGANISASJON

Svea Skilag er medlem av Norges skiforbund. 


Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oppland skikrets og er tilsluttet Lunner idrettsråd.


Svea Skilag er selveidende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


Lunner Idrettsskole er en undergruppe av Svea Skilag.


Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Svea Skilags egen lov.


§ 3. MEDLEMMER

Alle som aksepterer Svea Skilags og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlemmer.


Forøvrig plikter et hvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Svea Skilag sine lover og bestemmelser.


En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.


Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.


Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.


§ 4. MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Minimumsatsen er kr. 50,-.


Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.


Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 5. STEMMERETT OG VALGBARHET

Man er valgbar, og har stemmerett, det året man fyller 15 år.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.


Arbeidstaker i over 20% stilling eller godtgjørelse over 1G er ikke valgbar. 


Medlem med økonomisk særinteresse i driften av klubben som overstiger 1G er ikke valgbar. 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i skilaget, som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i skilaget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem av Svea Skilag. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Svea Skilags side. Strykes et medlem, kan det ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt.§ 6. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Svea Skilags tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Tillitsvalgt kan motta rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.


§ 7. KJØNNSFORDELING

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forhodsmessig til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8. INHABILITET

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er gift med, forlovet eller samboer med en part, d) når vedkommende er leder for, har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendes dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9. STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10. ÅRSMØTET

Svea Skilags øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i april/mai.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Svea Skilags internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle Svea Skilags medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksføre dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøte vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 11. LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Svea Skilag.

§ 12. ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Svea Skilags årsmelding.
 5. Behandle Svea Skilags regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingenten.
 8. Vedta Svea Skilags budsjett.
 9. Behandle Svea Skilags organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder for 1 år.
  • Nestleder for 1 år.
  • Økonomi ansvarlig for 2 år.
  • Oppmann for 2 år.
  • Sekretær for 2 år.
  • 2 stk. styremedlemmer for 2 år.
  • Styrets varamedlem for 2 år.
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
  • 2 stk. til kontrollutvalg
  • 1 stk. til vara for kontrollutvalg
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner Svea Skilag er tilsluttet.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøtet.
Innstillingen av de som er på valg i styret og andre valg til Ting, Idrettsråd og valgkomité legges frem på årsmøtet. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslag er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er der ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-5 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av de gitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SVEA SKILAG

Ekstraordinært årsmøte i Svea Skilag innkalles av Sveas styre med minst 14 dagers varsel etter:
 1. Vedtak på årsmøte i Svea Skilag.
 2. Vedtak i styret i Svea Skilag.
 3. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
 4. Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
Ekstraordinært årsmøte i Svea Skilag skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15. SVEA SKILAGS STYRE

Svea Skilag ledes og forpliktes av styret, som er Sveas høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal
 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvær med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 3. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere idrettslaget utad.
Styret skal holde møtene når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaks ført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16. GRUPPER/AVDELINGER/KOMITÉER

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og /eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

§ 17. LOVENDRING

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Svea Skilag etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettstyret kan i forbindelse med godkjenningen av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NFs lov.

§ 17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 18. OPPLØSNING

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.